• Organizatorem projektu Fabryka Pomysłów jest Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach.
 • Celem projektu jest promowanie i pomoc w realizacji innowacyjnych pomysłów z różnych dziedzin życia.
 • W projekcie może brać udział każda osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. W przypadku osób niepełnoletnich lub pozbawionych praw obywatelskich wszelkie prawa i obowiązki wynikające z prezentacji pomysłu w ramach Fabryki Pomysłów obciążają opiekuna prawnego lub pełnomocnika.
 • Zgłoszenie pomysłu w ramach projektu następuje z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej projektu. 
 • W przedmiotowej zakładce należy zwięźle opisać swój pomysł, wskazując w  szczególności:
  • Czego będzie on dotyczył (branża, dziedzina)?
  • Jaki jest cel pomysłu?
  • Co jest niezbędne do jego realizacji?
  • Kogo należy zaangażować, aby móc zrealizować projekt?
  • Maksymalna ilość znaków (ze spacjami), w ramach której należy zmieścić opis pomysłu wynosi 300 znaków.
  • Do formularza można dołączyć plik o objętości nieprzekraczającej 1MB, kóry ułatwi prezentację pomysłu, np. zdjęcie, ilustracja, schemat.
 • Zgłoszony w ramach projektu pomysł musi być oryginalny i nie może być obciążony prawami osób trzecich. 
 • Pomysł i jego opis nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze względu na rasę, niepełnosprawność, płeć, wyznanie, pochodzenie etniczne, religię, narodowość lub inne.
 • W formularzu należy podać swoje dane kontaktowe.
 • Osoba, która zamieszcza w formularzu swój pomysł oświadcza, iż zapoznała się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w ramach projektu Fabryka Pomysłów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych, które podała. Oświadczenie składa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • Osoba, która zamieszcza w formularzu swój pomysł oświadcza, iż jest jego autorem lub współautorem i posiada zgodę pozostałych autorów na jego prezentację.
 • Osoba, która zamieszcza w formularzu swój pomysł jest odpowiedzialna względem organizatora za wszelkie wady prawne materiałów zamieszczonych w formularzu, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich, a także przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych w związku ze zgłoszonym pomysłem.
 • Zgłoszenie projektu w ramach Fabryki Pomysłów nie stanowi przeniesienia praw autorskich na organizatora.
 • Pomysły spełniające wymogi określone w niniejszym regulaminie będą analizowane przez Radę Programową Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach. 
 • Posiedzenia Rady Programowej CEW odbywają się raz na kwartał.
 • Przewodniczący Rady Programowej CEW pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Kapituły Przedsiębiorców.
 • Rada Programowa CEW rekomenduje zgłoszone pomysły do oceny eksperckiej przez Kapitułę Przedsiębiorców powołaną przez Radę Programową CEW. 
 • Ocena ekspercka dokonywana jest według kryteriów ustalonych przez Kapitułę Przedsiębiorców.
 • Rada Programowa CEW skontaktuje się z osobami, których pomysły uznane zostaną za najciekawsze, celem ustalenia form współpracy z autorem lub autorami pomysłu, aby prezentowany pomysł upowszechnić lub pomóc w jego realizacji.
 • Wyniki oceny oraz decyzje Rady Programowej CEW  oraz Kapituły Przedsiębiorców  są wiążące,  mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
 • Autorom zgłaszanych pomysłów nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora zgłoszonego w ramach projektu pomysłu.

ZAŁACZNIK NR 1

DO REGULAMINU PROJEKTU „FABRYKA POMYSŁÓW”

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art 13. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), zwanego dalej RODO informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach jest Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe w Chojnicach z siedzibą przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30a, w Chojnicach (89-600), tel.: 523344450, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Celem zbierania danych jest organizacja przez Centrum Edukacyjno—Wdrożeniowe w Chojnicach projektu „Fabryka Pomysłów”.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, a w przypadku, gdy jest niezbędne do udziału w którymkolwiek przedsięwzięciu otrzymają Państwo stosowną informację.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w punkcie 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Mateusza Zarychtę, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.